Zaję­cia dodat­kowe  

Zaję­cia dodat­kowe

W przed­szkolu odby­wają się
zaję­cia dodat­kowe pro­wa­dzone przez instruk­to­rów zewnętrz­nych. Ryt­mika oraz cały zakres Edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej pro­wa­dzone są z wszyst­kimi dziećmi w ramach cze­snego.

Pozo­stałe zaję­cia: karate, taniec pro­wa­dzone są odpłat­nie.
 Odby­wają się także zaję­cia tera­pii indy­wi­du­al­nej z dziećmi pro­wa­dzone przez spe­cja­li­stów z zakresu logo­pe­dii, psy­cho­lo­gii, peda­go­giki i reha­bi­li­ta­cji (bez­płatne przy „Orze­cze­niu wspo­ma­ga­nia roz­woju” lub „Orze­cze­niu kształ­ce­nia spe­cjal­nego”, odpłatne dla pozo­sta­łych dzieci). 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zajęć:
Język angielski
Język angielski  

Pro­wa­dzący: mgr Karolina Widelska
Absol­wentka filo­lo­gii angiel­skiej.

Zaję­cia z języka angiel­skiego odby­wają się we wszyst­kich gru­pach przed­szkol­nych codzien­nie i są pro­wa­dzone przez zatrud­nio­nego na etat angli­stę. Dbając o naj­sku­tecz­niej­szy i naj­bar­dziej natu­ralny sposób nauki dzieci, doko­nu­jemy kore­la­cji treści polsko i anglo­ję­zycz­nych i sto­su­jemy zabawy muzyczno-ruchowe do nauki języka. Dzieci otoczone są językiem angielskim, mają do dyspozycji materiał dwujęzyczny zgromadzony w ośrodkach sali. Codziennie stosują rutyny anglojęzyczne.

Karate
Karate  

Pro­wa­dzący: mgr Daniel Iwanek
Absol­went AWF, Peda­go­giki, instruk­tor karate tra­dy­cyj­nego, wie­lo­krotny meda­li­sta Mistrzostw Polski i Europy, Mistrz świata z Wilna i Bra­zy­lii. Ponad 24 lat tre­nuje karate od 14 lat pro­wa­dzi zaję­cia z dziećmi.

Zaję­cia są pro­wa­dzone są przez zabawę co wpro­wa­dza dzieci w świat karate tra­dy­cyj­nego. Zaję­cia są dosto­so­wane do moż­li­wo­ści psycho–fizycz­nych dzieci. Pod­czas zajęć reali­zo­wane są dwa pro­gramy: „Mały Kara­teka” oraz, „Trzy­maj pion”. Dzieci roz­wi­jają swoje zami­ło­wa­nie do karate a ćwi­cze­nia wpły­wają na kom­plek­sowy rozwój psy­cho­mo­to­ryczny. Dzieci jed­no­cze­śnie naby­wają spraw­ność i umie­jęt­no­ści, które w przy­szło­ści wpły­wają na uspor­to­wie­nie.

Rytmika
Rytmika  

Pro­wa­dzący: mgr Sylwia Kawecka

Zaję­cia ryt­miczne odby­wają się przy akom­pa­nia­men­cie pia­nina. Pod­czas zajęć ryt­micz­nych dzieci roz­wi­jają wyobraź­nie, kre­atyw­ność, poczu­cie rytmu, pamięć muzyczną, koor­dy­na­cję ruchową oraz słuch muzyczny, śpie­wa­jąc, tań­cząc i grając na instru­men­tach per­ku­syj­nych.

Na zaję­ciach dzieci mają okazję aktyw­nie słu­chać muzyki kla­sycz­nej wyra­żać swoje emocje, uczu­cia poprzez ruch, taniec, wyobraź­nie, rysu­nek – korzy­sta­jąc z wielu cie­ka­wych mate­ria­łów

Pod­czas zajęć nie sto­suję jednej metody, a wprost prze­ciw­nie łącze różne metody pro­wa­dze­nia zajęć i naucza­nia muzyki. Opie­ramy się na meto­dzie: Baati Strauss, Edwina Gor­dona, Carla Orffa oraz Emila Jagues’a Dal­croze’a. Pod­sta­wo­wym i naj­waż­niej­szym aspek­tem jest muzyka na żywo, pod­czas której dzieci mają okazję uczyć się pra­wi­dło­wych reak­cji na zmiany ele­men­tów dzieła muzycz­nego t. j.: dyna­mika, kolo­ry­styka, ryt­mika, melo­dyka. Bardzo lubię zaję­cia z dziećmi, łatwo nawią­zuje z nimi kon­takt, to przy­nosi mi wiele satys­fak­cji i zado­wo­le­nia.

 

Taniec
Taniec nowoczesny  

Pro­wa­dzący: Paweł Borówka
Instruk­tor tańca.

Paweł Borówka – Zało­ży­ciel i pomy­sło­dawca studia tańca Dan­ce­Flow. Od naj­młod­szych lat jest zako­chany we wszel­kich rodza­jach aktyw­no­ści fizycz­nej. Jego rodzice byli zawo­do­wymi spor­tow­cami, dla­tego uważa, że to zami­ło­wa­nie wyssał z mle­kiem matki. Uwiel­bia zagłę­biać się w szcze­góły i taj­niki ruchu – zarówno w tańcu, jak i w codzien­nym życiu. Z pasją uczy dzieci tań­czyć.
 

 

Religia
Religia  

Kate­cheta.

W pla­cówce dla naj­star­szej grupy przed­szkol­nej pro­wa­dzone są zaję­cia z reli­gii. Rodzice decy­dują o potrze­bie uczest­nic­twa dzieci w tych zaję­ciach. Zaję­cia pro­wa­dzone są w ramach cze­snego. Na reli­gii kate­cheta wpro­wa­dza dzieci w war­to­ści kościoła, świąt, tra­dy­cji. Dzieci poznają także pieśni, modli­twy, w sku­pie­niu i miłej atmos­fe­rze uczest­ni­czą w zaję­ciach.

Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna  

Logo­peda.

Na tere­nie przed­szkola, dla dzieci wyma­ga­ją­cych korekty w zakre­sie mowy, orga­ni­zo­wane są zaję­cia z tera­pii logo­pe­dycz­nej. Zaję­cia pro­wa­dzone są indy­wi­du­al­nie w przy­ja­znym i znanym dziecku śro­do­wi­sku. Dzieci kwa­li­fi­ko­wane są na tera­pię na pod­sta­wie wcze­śniej wyko­na­nej dia­gnozy logo­pe­dycz­nej. Dodat­kowo zarówno rodzice, jak i nauczy­ciele dzieci uczest­ni­czą­cych w tera­pii otrzy­mują wska­zówki do ćwi­czeń z dziećmi (zeszyt z mate­ria­łami uzu­peł­niany na kolej­nych zaję­ciach). 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   Przegląd przedszkolnej piosenki angielskiej

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl