Wakacje – pierwszy tydzień sierpnia

W pierw­szym tygo­dniu sierp­nia nasze przed­szko­laki zdo­by­wały wiedzę i umie­jęt­no­ści zwią­zane z życiem zwie­rząt zamiesz­ku­ją­cych sawannę. Swoją wiedzę mogły zapre­zen­to­wać poprzez wyko­ny­wa­nie indy­wi­du­al­nych i gru­po­wych prac pla­stycz­nych oraz korzy­sta­nie z mate­ria­łów znaj­du­ją­cych się w kąci­kach tema­tycz­nych. Ponadto uczy­li­śmy się wyra­biać ciasto na słodką prze­ką­skę oraz wykra­wać cia­steczka forem­kami. Wybra­li­śmy się także na wycieczkę do kina i obej­rze­li­śmy bajkę pod tytu­łem „Elfinki”.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2020 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl