Pra­cu­jemy metodą Scrum IEI  

Pra­cu­jemy metodą Scrum IEI

Pry­watne Przed­szkola Moty­lek w Lubli­nie jako pierw­sze w Polsce wpro­wa­dziły Scrum do zarzą­dza­nia zespo­łami nauczy­cieli. Autor­ska adap­ta­cja dyrek­tora pla­cówki Justyny Cho­le­wiń­skiej o nazwie „Scrum in Edu­ca­tio­nal Isti­tu­tions” jest metodą zwin­nego zarzą­dza­nia reali­za­cją zadań oświa­to­wych przez zespoły nauczy­cieli w pla­cówce oświa­to­wej. Zasto­so­wa­nie Scrum w naszej pla­cówce jest odpo­wie­dzią na nowe wyzwa­nia sta­wiane wobec pla­có­wek oświa­to­wych, w któ­rych wpro­wa­dza się nie tylko zmiany w podej­ściu do ucze­nia dzieci ale także w podej­ściu zarzą­dza­nia pla­cówką, która powinna być „szkołą uczącą się”. 
 

Zobacz więcej na temat Scrum:
„Scrum in Edu­ca­tio­nal Isti­tu­tions”

 

Przejrzystość   Sprawdzanie   Adaptacja
Przejrzystość   Sprawdzanie   Adaptacja

 

 

 

Czym jest Scrum IEI: 

  • to proces scru­mowy słu­żący reali­za­cji głów­nego zada­nia ucze­nia 
  • to struk­tura na którą skła­dają się: Zespoły Scru­mowe oraz zwią­zane z nimi Role (Pro­duct Owner, Scrum Master, Zespół Reali­za­cyjny), Zda­rze­nia Scruma (Pla­no­wa­nie Sprintu, Codzienny Scrum, Prze­gląd Sprintu, Retro­spek­tywa Sprintu), Arte­fakty Scruma (Baclog Zadań, Baklog Sprintu, Defi­ni­cja Ukoń­cze­nia Zada­nia) i reguły postę­po­wa­nia
  • to nasta­wie­nie w reali­za­cji zadań na wykry­wa­nie barier i roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów 
  • to reali­za­cja zadań oświa­to­wych w sposób zwinny, efek­tywny i kre­atywny w opar­ciu o naj­wyż­sze moż­liwe war­to­ści zadań
  • to struk­tura oparta o empi­ryczny proces kon­troli u pod­staw któ­rego leżą trzy filary: przej­rzy­stość, spraw­dze­nie i adap­ta­cja.
Zespół Scrumowy Prywatnego Dwujęzycznego Przedszkola Motylek

 

Zespół Scrumowy  

Praca zespo­łowa nauczy­cieli reali­zu­ją­cych zada­nia oświa­towe oparta jest o dzia­ła­nie wie­lo­funk­cyj­nego, samo­or­ga­ni­zu­ją­cego się Zespołu Scru­mo­wego.

Zespół kie­ruje się war­to­ściami takimi jak odwaga, sza­cu­nek, nasta­wie­nie na reali­za­cję celów, otwar­tość i zaan­ga­żo­wa­nie. Wszyst­kie dzia­ła­nia są pla­no­wane i reali­zo­wane a w zespo­łowo z nasta­wie­niem osią­gnię­cia naj­wyż­szej war­to­ści dzia­łań.
  

Zarząd

         
  Justyna Cholewińska   Aleksandra Zugaj  
  Justyna Cholewińska   Aleksandra Zugaj  


Zespół Scrumowy

         
  Justyna Cholewińska   mgr Katarzyna Mazurek  
  Justyna Cholewińska   Katarzyna Mazurek
 
  Product Owner    Scrum Master  


Zespół Realizacyjny

           
 mgr Agnieszka Chruściel  mgr Sylwia Kowalczyk mgr Alicja Jarończyk Milena Rokicka mgr Nata­lia Dudek Anna Kalita 
Agnieszka Chruściel
Sylwia Kowalczyk
Alicja Jarończyk
Milena Rokicka
Natalia Dudek
Anna Kalita
           
mgr Monika Filip mgr Katarzyna Mazurek        
Ewelina Szabat
Katarzyna Mazurek
       

 

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl