Nasza kadra

 

mgr Justyna Cholewińska  

mgr Justyna Cho­le­wiń­ska

współ­wa­ści­ciel, dyrek­tor peda­go­giczny, nauczy­ciel, trener, coach, pro­duct owner
 

 • licen­cjac­kie studia na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna i wcze­snosz­kolna UMCS
 • studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika UMCS
 • studia pody­plo­mowe na kie­runku logo­pe­dia korek­cyjna UMCS
 • kurs kwa­li­fi­ka­cyjny trener biznesu GRUPA SET
 • kurs Coachingu GRUPA SET

Jestem osobą pro­wa­dzącą przed­szkole, peł­niącą jed­no­cze­śnie funk­cję dyrek­tora peda­go­gicz­nego. Popro­wa­dze­nie wła­snego przed­szkola dało mi moż­li­wość stwo­rze­nia i zre­ali­zo­wa­nia wła­snej wizji pracy przed­szkola. Doświad­cze­nia zawo­dowe pozwa­lają mi na wła­ściwe dobra­nie metod, zapew­nie­nia naj­wyż­szej jako­ści pracy przed­szkola, a ciągłe dosko­na­le­nie zawo­dowe owo­cuje wpro­wa­dza­niem nowych nowa­tor­skich roz­wią­zań edu­ka­cji naszych motyl­ko­wych przed­szko­la­ków. Praca z dziećmi zarówno ta peda­go­giczna jak i logo­pe­dyczna jest dla mnie przy­jem­no­ścią, zawsze mam głowę pełną nowych pomy­słów w reali­za­cji któ­rych poma­gają mi nauczy­ciele. Cieszę się, że pra­cuję z zespo­łem ludzi, dla któ­rych praca z dziećmi także jest pasją, dzięki temu two­rzymy zgrany zespół, gotowy do reali­za­cji nowych wyzwań.
   

 

mgr Katarzyna Mazurek  

mgr Kata­rzyna Mazu­rek

zastępca dyrek­tora, nauczy­ciel, scrum master
 

 • studia licen­cjac­kie na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna UMCS
 • studia licen­cjac­kie na kie­runku peda­go­gika opie­kuń­cza UMCS
 • dwu­let­nie studia magi­ster­skie UMCS
 • studia pody­plo­mowe zarzą­dza­nia oświatą
 • nauczy­ciel mia­no­wany

W przed­szkolu pra­cuję od wrze­śnia 2006 r. W pracy z dziećmi wyko­rzy­stuję nowa­tor­skie metody naucza­nia ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem metod twór­czych, roz­wi­jających wyobraź­nię, samo­dzielne myśle­nie i umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów. Każdy dzień mojej pracy trak­tuję jako wyzwa­nie do stwa­rza­nia dzie­ciom moż­li­wo­ści do aktyw­nego pozna­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści, a moja pogoda ducha i radość życia spra­wiają, iż łatwo nawiązu-ję kon­takty z dziećmi i osią­gam zamie­rzone cele. Od wrze­śnia 2014 r. spra­wuję funk­cję zastępcy dyrek­tora przed­szkola, co daje mi moż­li­wość nie tylko pracy z dziećmi ale także współ­two­rze­nia naszego przed­szkola – cie­ka­wego i bez­piecz­nego miej­sca dla naszych przed­szko­la­ków, które w przy­szło­ści z pew­no­ścią siebie podejmą obo­wią­zek szkolny.
     
mgr Sylwia Kowalczyk  

mgr Sylwia Kowal­czyk
 

nauczy­ciel 

 • licen­cjat naucza­nie począt­kowe UMCS
 • dwu­let­nie studia magi­ster­skie UMCS
 • nauczy­ciel mia­no­wany

Pra­cuję w naszym przed­szkolu od grud­nia 2006 roku. Cały czas dosko­nalę swoje umie­jęt­no­ści i posze­rzam wiedzę poprzez udział w licz­nych szko­le­niach i warsz­ta­tach. Praca z dziećmi daje mi wiele satys­fak­cji a uśmiech na ich twa­rzach jest praw­dziwą nagrodą i wspa­nia­łym podzię­ko­wa­niem za wspólną pracę.
     
mgr Milena Rokicka-Serafin  

mgr Milena Rokicka-Sera­fin

nauczy­ciel
 

 • studia licen­cjac­kie na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna UMCS
 • dwu­let­nie studia magi­ster­skie UMCS
 • nauczy­ciel kon­trak­towy

Pra­cuję w „Motylku” od stycz­nia 2008 r. W swojej pracy staram się zawsze pamię­tać o tym, iż w każdym dziecku drze­mie olbrzymi poten­cjał, a rolą nauczy­ciela jest jego roz­bu­dze­nie oraz orga­ni­zo­wa­nie sytu­acji sprzy­ja­ją­cych roz­wi­ja­niu dzie­cię­cych zain­te­re­so­wań, zdol­no­ści i pasji. Dużą wagę przy­wią­zuję do osią­ga­nia przez dzieci samo­dziel­no­ści, by z powo­dze­niem mogły radzić sobie w ota­cza­ją­cym śro­do­wi­sku, jak rów­nież do wytwo­rze­nia w grupie miłej atmos­fery pełnej sza­cunku, zro­zu­mie­nia i przy­jaźni.
     
mgr Agnieszka Chruściel  

mgr Agnieszka Chru­ściel
 

nauczy­ciel

 • pię­cio­let­nie studia magi­ster­skie na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna i wcze­snosz­kolna UMCS
 • dwu­let­nie pody­plo­mowe studia logo­pe­dyczne UMCS
 • nauczy­ciel kon­trak­towy

W przed­szkolu „Moty­lek” pra­cuję od lipca 2010 roku. Od dzie­ciń­stwa z ogromną przy­jem­no­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem podej­muję dzia­ła­nia w sferze pla­stycz­nej i swoimi zain­te­re­so­wa­niami pragnę zara­zić dzieci. Ich dobre serca, uśmiech i postępy są dla mnie dro­go­wska­zem i siłą do pracy na co dzień. Staram się być dla nich zawsze pogodna i uśmiech­nięta, by przed­szkole było dla nich drugim domem pełnym ciepła i bez­pie­czeń­stwa.


 

     
mgr Natalia Dudek  

mgr Nata­lia Dudek

nauczy­ciel anglo­ję­zyczny
 

 • studia magi­ster­skie na kie­runku filo­lo­gia angiel­ska KUL (z przy­go­to­wa­niem peda­go­gicz­nym)
 • nauczyciel kontraktowy

W przed­szkolu „Moty­lek” pra­cuję od wrze­śnia 2014 roku. Jestem osobą otwartą, kre­atywną i kon­se­kwentną. Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko inspi­ra­cją, ale rów­nież moty­wa­cją do podej­mo­wa­nia nowych wyzwań. Wspól­nie z dziećmi pozna­jemy świat w języku angiel­skim poprzez pio­senki, gry i zabawy oraz fil­miki edu­ka­cyjne. Lubię pozna­wać, doświad­czać i poszu­ki­wać odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia i to podej­ście staram się prze­ka­zy­wać dzie­ciom.
     
Alicja Jarończyk  

mgr Alicja Jaroń­czyk
 

nauczy­ciel

 

 • licen­cjac­kie studia na kie­runku peda­go­gika przed­szkolna i wcze­snosz­kolna
  na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim Jana Pawła II
 • stu­dia na KUL-kie­ru­neku peda­go­gika spe­cjalna, spe­cjal­ność:
  edu­ka­cja inte­gra­cyjno-włą­cza­jąca

Moją peda­gogiczną ścieżkę w Pry­wat­nym Przed­szkolu „Moty­lek” roz­po­czę­łam od 3 mie­sięcz­nego stażu. Od paździer­nika 2015 r. dołą­czy­łam do Zespołu pra­cow­ni­ków Przed­szkola.

Praca z dziećmi jest dla mnie zara­zem ogrom­nym wyzwa­niem jak i przy­jem­no­ścią, ponie­waż każde dziecko jest indy­wi­du­al­no­ścią i każde jest wyjąt­kowe. Naj­więk­szą zapłatą, dla mnie jako nauczy­ciela jest uśmiech dziecka, bo jak powie­dział kiedyś wielki peda­gog Janusz Kor­czak „kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. W pracy z dziećmi cenię sobie moż­li­wość roz­woju i odkry­wa­nia coraz to now­szych form pracy. Poprzez pro­wa­dzone zaję­cia staram się roz­wi­jać dzie­cięcą kre­atyw­ność, nie­zwy­kłą pomy­sło­wość i wyobraź­nię.
     
     
Anna Kalita  

Anna Kalita

nauczy­ciel
 

 • stu­dia licen­cjac­kie na kie­runku Peda­go­gika Wcze­snosz­kolna i Przed­szkolna UMCS
 • stu­dia magi­ster­skie na kie­runku Peda­go­gika ze spe­cja­li­za­cją Peda­go­gika Marii Mon­tes­sori z zarzą­dza­niem oświatą UMCS

W Pry­wat­nym Przed­szkolu „Moty­lek” pra­cuję od sierp­nia 2016. Zarówno w pracy z dziećmi jak i z rodzi­cami jestem osobą otwartą oraz empa­tyczną. Pra­wi­dłowa komu­ni­ka­cja jest nie­zwy­kle ważna dla mnie, by utrzy­mać miłą atmos­ferę w gru­pie. Swoją przy­godę roz­po­czę­łam w naj­młod­szej gru­pie, w któ­rej sta­wiam na samo­dziel­ność, kon­se­kwen­cje i alter­na­tywne roz­wią­za­nia we współ­pracy z dziećmi. Każde dziecko jest dla mnie wyjąt­kowe, przez co sta­ram się do każ­dego pocho­dzić jako do indy­wi­du­al­nej jed­nostki. W każ­dym dziecku jest wiele talen­tów, a rolą nauczy­cieli jest je odkry­wać i udo­sko­na­lać. Szczę­śliwe dzieci, to szczę­śliwi doro­śli!

     
Ewelina Szabat  

mgr Ewelina Szabat

nauczy­ciel
 

 • trzyletnie studia licencjackie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dwuletnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Swoją pracę w przedszkolu „Motylek” rozpoczęłam w lutym, 2017r. Zdobywałam doświadczenie pracując w przedszkolu z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych. W swojej pracy stosuję różne metody wspierające rozwój dzieci, które poznałam na studiach i warsztatach doszkalających. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera w grupie – staram się, by zawsze była pełna ciepła i szacunku.

     
Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl