Tydzień z Technologią (grupa V)

W ramach III edycji pro­gramu Uczymy dzieci Pro­gra­mo­wać mie­li­śmy przy­jem­ność uczest­ni­czyć w Tygod­niu z Tech­no­lo­gią, pod­czas któ­rego dzieci z grupy V wyko­ny­wały zada­nia z zakresu kodo­wa­nia. Pro­jek­to­wały własne apli­ka­cje na tablet, roz­wią­zy­wały zada­nia mate­ma­tyczne z wyko­rzy­sta­niem kubecz­ków i wzno­siły wieże wg. kodu. Ze zdjęć wyko­na­nych na spa­ce­rze powstał też kolaż.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl