Przedstawienie Jasełkowe „Betlejemska Dobranocka”

21 grud­nia w Domu Kul­tury „LSM” odbyło się przed­sta­wie­nie jaseł­kowe pt. „Betle­jem­ska Dobra­nocka”zor­ga­ni­zo­wane przez dzieci z grupy V. Po przed­sta­wie­niu dzieci podzie­liły się opłat­kiem ze swoimi rodzi­nami oraz wrę­czyły pre­zenty samo­dziel­nie przez siebie przy­go­to­wane dla rodzi­ców, babci i dziad­ków. Wszyst­kim przed­szko­la­kom należą się ogromne pochwały za zaan­ga­żo­wa­nie, nauczone per­fek­cyj­nie wier­szyki, kolędy i pasto­rałki, dzięki którym stwo­rzyły wspa­niałą, świą­teczną atmos­ferę i pod­biły serca całej widowni.

Zapisz Dziecko do Przedszkola Motylek    Raporty i Certyfikaty   Nasz Facebook   INACHIS

 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011-2017 Prywatne Przedszkole Motylek  |  Polityka prywatności  | Projekt i wykonanie CreLab.pl